مطالب

مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی (استراتژیک) یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و برجستهٔ سازمان است که توسط راهبران ارشد سازمان اتخاذ می شود.
مزیت رقابتی چیست؟

مزیت رقابتی چیست؟

بازاریابی ‌یعنی ‌همگراسازی ‌همه ‌فعالیت‌های ‌شرکت ‌در ‌مسیر ‌فروش ‌بیشتر.